MyOneClass.com
myoneclass Logo
สมาชิก
Member Login

PRIVACY POLICY

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด (“เจ เอส แอล”) บริษัทผู้ให้บริการสื่อสาระสร้างสรรค์ เป็นเจ้าของและผู้ดูแล/จัดการเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) ดังนั้น เจ เอส แอล จึงต้องการที่จะชี้แจงให้ผู้เข้าชมทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนการใช้งาน ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดระงับการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ 

เจ เอส แอลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้น เจ เอส แอล ไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้อมูลของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์รับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เจ เอส แอล ไม่ว่าในรูปแบบหรือด้วยวิธีใดๆ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และไม่ถือเป็นความลับหรือเอกสิทธิส่วนบุคคลของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือของบุคคลใดๆ ทั้งนี้ เจ เอส แอลมีสิทธิโดยชอบที่จะตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเสนอสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ เว้นแต่จะถูกกำหนดหรือจำกัดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ เอส แอลให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น เจ เอส แอลไม่รับรอง รับประกันหรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ในเนื้อหา ข้อมูล หรือการให้บริการต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น 

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เจ เอส แอลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวทุกกรณี 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อาจมีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุก ครั้งที่ใช้บริการของบริษัท

JSL Global Media Company Limited
154 Ladprao Road (Soi 107, KlongJan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand