MyOneClass.com
myoneclass Logo
สมาชิก
Member Login

TERM&CONDITIONS

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด (“เจ เอส แอล”) บริษัทผู้ให้บริการสื่อสาระสร้างสรรค์ เป็นเจ้าของและผู้ดูแล/จัดการเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่าน ในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) ได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ทุกประการ ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดระงับการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้

ความรับผิด
เจ เอส แอล ไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ ความถูกต้องตรงต่อเวลา รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย ของข้อมูลและ/หรือเนื้อหาตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

ทั้งนี้ เจ เอส แอล จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง) จากการใช้บริการเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
เจ เอส แอล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น เจ เอส แอลไม่รับรอง รับประกันหรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ในเนื้อหา ข้อมูล หรือการให้บริการต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เจ เอส แอลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวทุกกรณี

ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่า เจ เอส แอลและบุคคล/นิติบุคคลอื่นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ โดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์หรือในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ เอส แอล

ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์
ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลและ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน และ/หรือ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของเจ เอส แอลหรือผู้ใช้บริการรายอื่น

ความรับผิดของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงว่า ในกรณีที่เจ เอส แอลได้รับความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความ และ/หรือค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี)) ให้แก่ เจ เอส แอล

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ในบังคับและตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

 

JSL Global Media Company Limited
154 Ladprao Road (Soi 107, KlongJan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand